Powrót do Rok 2014

Tom X

Tom 10: Rok wiary inspiracją refleksji katechetycznej

Rok 2013 był w Kościele obchodzony jako Rok wiary. Został on zapowiedziany przez papieża Benedykta XVI listem apostolskim Porta fidei, a datę rozpoczęcia tego wydarzenia związał Papież z 50. rocznicą otwarcia II Soboru Watykańskiego. Zaznaczył, że „nie możemy się zgodzić, aby sól zwietrzała, a światło było trzymane pod korcem” (por. Mt 5, 13-16). Także współczesny człowiek, jak Samarytanka przy studni, może na nowo odczuć potrzebę pójścia, aby słuchać Jezusa, który wzywa nas do wiary w Niego i zaczerpnięcia z Jego źródła, wytryskującego wodą żywą (por. J 4, 14). Musimy na nowo odkryć smak karmienia się Słowem Bożym, wiernie przekazywanym przez Kościół i Chlebem życia, danymi jako wsparcie tym, którzy są Jego uczniami (por. J 6, 51). Zatem celem i sensem Roku wiary miało być odnowienie wiary w uczniach Jezusa i zastanowienie się nad tym, co uczynić, by dzielić się nią z radością i by to dzielenie się było skuteczne. Cele te, jak widać, są w ogromnej mierze zbieżne z tym, co Kościół rozumie pod pojęciem katechezy. W adhortacji Catechesi tradendae św. Jan Paweł II pisał, że jest ona wychowaniem w wierze dzieci, młodzieży i dorosłych, a obejmuje przede wszystkim nauczanie doktryny chrześcijańskiej przekazywane na ogół w sposób systematyczny i całościowy, dla wprowadzenia wierzących w pełnię życia chrześcijańskiego .
Logiczne jest zatem, że Rok wiary stał się przedmiotem refleksji katechetycznej. Kolejny numer rocznika „Studia Katechetyczne”, który wychodzi po zakończeniu Roku wiary, poniekąd jako jego owoc, zawiera refleksję poświęconą wierze i jej apologii, wiedzy religijnej i przekazowi prawd doktrynalnych; następnie przechodzi do ukazania znaczenia II Soboru Watykańskiego i jego dojrzałego, katechetycznego owocu – Katechizmu Kościoła Katolickiego, podejmuje też kwestie katechezy dorosłych, mediów i nowej ewangelizacji.
(Z Wprowadzenia)

„Studia Katechetyczne”, tom 10, Warszawa 2014

Wykaz skrótów
Wprowadzenie
Artykuły
Ks. Piotr Tomasik – Apologia wiary jako zadanie nauczania religii
Ks. Ryszard Czekalski – Wiara i wiedza warunkiem katechezy
Ks. Wojciech Osial – Przekaz doktrynalnych prawd nauki wiary w katechezie – rys
historyczny i wyzwania współczesności
Ks. Andrzej Offmański – Znaczenie Soboru Watykańskiego II dla katechezy. Retrospekcja po
pięćdziesięciu latach (1962-2013)
Ks. Roman Murawski – Geneza katechizmu w Kościele: jak doszło do powstania katechizmu-
książki?
Ks. Zbigniew Marek – Katechizm Kościoła Katolickiego źródłem formacji chrześcijanina
Ks. Dariusz Kurzydło – Miejsce katechezy dorosłych w nowej ewangelizacji
Ks. Wojsław Czupryński – Od akcji duszpasterskich do stałej formacji uczniów Jezusa
Ks. Tomasz Kopiczko – Środki społecznego przekazu pomocą w prowadzeniu do wiary
Ks. Andrzej Kielian, Ks. Jarosław Kowalczyk – Duch przyszłości Kościoła. Nowa
ewangelizacja w ujęciu Jana Pawła II i Synodu Biskupów (2012)
Sprawozdania
Michał Małek – Sprawozdanie z Działalności Koła Naukowego Katechetyków Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w roku akademickim 2013/2014
Varia
Ks. Roman Ceglarek – Katecheza młodzieży w służbie wychowaniu do szacunku do osób
starszych według podręczników z serii Drogi świadków Chrystusa
Ks. Rafał Bednarczyk – Formacja katechetów na Ukrainie po roku 1990 na przykładzie
diecezji kamieniecko-podolskiej
Noty o autorach

 

Artykuły (PDF)

STRESZCZENIA – j. angielski
streszczenia angielski (t.10)

STRESZCZENIA – j. włoski
streszczenia włoski (t.10)

ks. Piotr Tomasik (pdf)

Ks. Ryszard Czekalski pdf

Ks. Wojciech Osial (pdf)

Ks. Andrzej Offmański (pdf)

Ks. Roman Murawski (pdf)

Ks. Zbigniew Marek (pdf)

Ks. Dariusz Kurzydło (pdf)

Ks. Wojsław Czupryński (pdf)

Ks. Tomasz Kopiczko (pdf)

Ks. Andrzej Kielian, Ks. Jarosław Kowalczyk (pdf)

Ks. Roman Ceglarek (pdf)

Ks. Rafał Bednarczyk (pdf)