Powrót do Dla Autorów

Streszczenie

  1. Wraz z artykułem należy przesłać do Redakcji jego streszczenie w języku polskim, angielskim i – w miarę możliwości – włoskim.
  2. Streszczenie winno w sposób jasny i zwięzły podawać zawartość i konkluzję danego artykuły, ze wskazaniem na nowe treści, których dostarcza tekst. Nie powinno zawierać informacji nie występujących w tekście, a także szczegółów o drugorzędnym znaczeniu. Autor w streszczeniu winien unikać pojęć specjalistycznych, znanych wąskiej grupie odbiorców, jak również języka potocznego.
  3. Objętość streszczenia nie powinna przekraczać 0,5 strony.