Powrót do Rok 1984

Tom III

„Studia Katechetyczne”, tom 3, Z zagadnień katechezy biblijnej w katechetyce, Warszawa 1984.Tadeusz Loska, Odnowa egzegetyczno-hermeneutyczna katolickiej katechezy biblijnej w Niemczech Zachodnich w latach 1963-1970.
Gerard Kusz, Koncepcja katechezy biblijnej według Bruno Drehera.