Powrót do Dla Autorów

Zasady przyjmowania tekstów

 1. Autorzy zgłaszają propozycje tematów do Redakcji w nieprzekraczalnym terminie podanym na stronie internetowej „Studiów Katechetycznych”.
 2. Do „Studiów Katechetycznych” przyjmowane są materiały uprzednio zaakceptowane przez Redakcję. Redakcja przyjmuje artykuły naukowe powstałe na bazie badań własnych oraz prace przeglądowe i poglądowe tematycznie należące do jednego z działów katechetyki.
 3. „Studia Katechetyczne” składają się z następujących działów:
  • Artykuły – dział zawierający teksty rozwijające temat główny tomu;
  • Recenzje – dział zawierający recenzje znaczących publikacji naukowych z zakresu katechetyki;
  • Sprawozdania – dział poświęcony jest bieżącym wydarzeniom katechetycznym. W sposób szczególny sprawozdania dotyczą działalności specjalizacji katechetycznej na Wydziale Teologicznym UKSW i Koła Naukowego Katechetyków UKSW oraz Stowarzyszenia Katechetyków Polskich. Możliwe jest również prezentowanie innych wydarzeń posiadających doniosłe znaczenie dla polskiej katechetyki.
  • Varia – w dziale ukazują się artykuły naukowe poświęcone zagadnieniom katechetycznym innymi niż temat główny danego tomu „Studiów Katechetycznych”.
 4. Po akceptacji artykuł do druku, autorzy przekazują prawa autorskie na rzecz Wydawcy „Studiów Katechetycznych”, co potwierdzają stosowną umową. Przyjęte artykuły nie mogą ukazywać się w innych źródłach bez pisemnej zgody Wydawcy (wzór umowy i oświadczenia w załączniku). W przypadku wkładu innych osób w przygotowanie artykułów, zobowiązuje się autorów do ujawnienia ich nazwisk, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst. Wszelkie przejawy i wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie z poinformowaniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe itp.).
 5. Głównym językiem czasopisma jest język polski. Artykuły mogą być również publikowane w językach obcych.
 6. Objętość artykułu nie może być mniejsza niż pół arkusza wydawniczego (20 000 znaków ze spacjami i przypisami). Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i wprowadzenia poprawek oraz korekty przysłanych artykułów, szczególnie pod względem poprawności językowej, logicznej i stylistycznej. Redakcja nie dokonuje merytorycznej ingerencji w nadesłane teksty. Artykuły przygotowane niezgodnie ze wskazówkami dla autorów będą odsyłane do poprawy. Za artykuły opublikowane w „Studiach Katechetycznych” autorzy nie otrzymują honorarium. Autorom przysługują egzemplarze autorskie czasopisma.
 7. Artykuły są nadsyłane do Redakcji „Studiów Katechetycznych” w wersji elektronicznej, w formacie *.doc lub *.docx.

UWAGA!!! POCZĄWSZY OD ARTYKUŁÓW DO TOMU 12, OBOWIĄZKOWO NALEŻY DOŁĄCZYĆ BIBLIOGRAFIĘ ZAŁĄCZNIKOWĄ!!!