Dla Autorów

Informacja o autorze

Autorzy wraz z artykułem nadsyłają do Redakcji notę biograficzną, zawierającą: ukończone studia, uzyskane stopnie i tytuły naukowe, aktualnie pełnione funkcje, zajmowane stanowiska oraz miejsce pracy. Do wiadomości Redakcji należy również przesłać dane kontaktowe Autora (adres, e-mail lub telefon).

Sposób cytowania

Sposób cytowania Wszelkie źródła, z których Autor korzystał w przygotowaniu artykułu, winny być udokumentowane w przypisach dolnych. Cytaty należy umieszczać w cudzysłowie. Tytuły książek i artykułów zapisujemy kursywą. Tytułów obcojęzycznych nie tłumaczymy. Zapis bibliograficzny w przypisie wykonujemy wg następującego wzoru: Książki – Inicjał imienia, nazwisko, Tytuł książki, miejsce i rok wydania, strona, np.: W. Kubik, …

Streszczenie

Wraz z artykułem należy przesłać do Redakcji jego streszczenie w języku polskim, angielskim i – w miarę możliwości – włoskim. Streszczenie winno w sposób jasny i zwięzły podawać zawartość i konkluzję danego artykuły, ze wskazaniem na nowe treści, których dostarcza tekst. Nie powinno zawierać informacji nie występujących w tekście, a także szczegółów o drugorzędnym znaczeniu. …

Słowa kluczowe

Wraz z artykułem należy przesłać do Redakcji słowa kluczowe w języku polskim, angielskim i włoskim (od 3 do 5 słów kluczowych). Słowa kluczowe winny być jedno- lub dwuwyrazowymi hasłami, wykorzystywanymi w procesie wyszukiwania informacji w różnorodnych bazach danych. Należy pamiętać o maksymalnym ograniczaniu wyrazów i podawaniu tych, które w najbardziej adekwatny sposób określą zagadnienia podejmowane …

Zasady przyjmowania tekstów

Autorzy zgłaszają propozycje tematów do Redakcji w nieprzekraczalnym terminie podanym na stronie internetowej „Studiów Katechetycznych”. Do „Studiów Katechetycznych” przyjmowane są materiały uprzednio zaakceptowane przez Redakcję. Redakcja przyjmuje artykuły naukowe powstałe na bazie badań własnych oraz prace przeglądowe i poglądowe tematycznie należące do jednego z działów katechetyki. „Studia Katechetyczne” składają się z następujących działów: Artykuły – …