Zasady recenzowania artykułów

  1.  Dla każdego tomu „Studiów Katechetycznych” opracowywana jest lista recenzentów.
  2. Lista recenzentów publikacji zamieszczana jest nie rzadziej niż raz w roku na stronie internetowej czasopisma lub w numerze wydrukowanym.
  3. Do oceny każdego artykułu powołuje się, co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora.
  4. Recenzenci zobowiązani są do przestrzegania „Dobrych praktyk w procedurach recenzowania w nauce” opracowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  5.  W sporządzaniu recenzji obowiązują terminy ustalone przez Redakcję.
  6.  Redakcja zapewnia pełną niezależność opinii Recenzentów w sporządzaniu recenzji.
  7. Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności. Autorzy artykułów i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
  8.  Recenzent i autor recenzowanego artykułu nie mogą pozostawać w bliskich relacjach osobistych ani zawodowych.
  9. Recenzji artykułów publikowanych w „Studiach Katechetycznych dokonują nieodpłatnie członkowie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich.
  10. Recenzenci otrzymują nieodpłatne egzemplarze czasopisma.